Socialt ansvarstagande

Verksamheten skall bedrivas i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Vi skall följa god affärsetik och bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling

Vi skall:
  • Se till att relationer med kunder, leverantörer och andra intressenter är korrekta och affärsmässiga.
  • Följa och respektera ingångna avtal och överenskommelser.
  • Erbjuda trygga och avtalsenliga anställningsvillkor.
  • Motarbeta korruption och fusk i alla sammanhang.
  • Visa hänsyn till människor och natur