Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

För oss på Dahlströms är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för de behandlingar som sker inom våra verksamheter är Dahlströms Entreprenad AB (556766-1946) Ruskvädersgatan 22, 418 34 Göteborg.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Anställda

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, bankkonto för löneutbetalning samt uppgifter som du gett om närmast anhörig.

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med lönehantering, anställningsavtal, tidsredovisning, projektplanering, utbildning och behörigheter, körjournaler, passersystem, redovisning av skatter, rapportering av intjänad pension, kommunikation med facklig avtalspartner, läkarintyg, kommunikation med försäkringskassan och eventuellt andra myndigheter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt anställningsavtal med dig och för att uppfylla regler i lag och kollektivavtal.

Kunder och leverantörer

Om du är kund eller leverantör eller företräder någon av dessa grupper så behandlar vi allmänhet ditt namn och dina kontaktuppgifter såsom mailadress och telefonnummer.

Vi behöver dessa uppgifter för att fullfölja våra åtaganden i pågående affärsrelationer.

Övriga

Personuppgifter för privatpersoner eller personer som företräder myndigheter eller organisationer som vi har kontakt med i verksamhetsutövningen behandlas under pågående ärende och kan komma att sparas när så erfordras av rättslig eller avtalsmässig förpliktelse, eller påkallas av intresseavvägning.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter, t.ex. för att hantera elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år. Personuppgifter som behandlas i löneprocessen arkiveras i tio år.

Personuppgifter för vilka det inte längre finns laga grund raderas eller anonymiseras genom regelbunden gallring.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Per Elvin som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på vår webbplats och i vårt ledningssystem.